Skip to content
Beaumont-Brielle-2

Gemeente Brielle / Ontwikkeling van communicatie en burgerparticipatie / © Maarten Gielis

“Meer integraal en pro-actief, zo willen we onze communicatie op een hoger plan brengen.”

Liesbeth Bode / Communicatieadviseur gemeente Brielle

Organiseren en faciliteren
ruimte scheppen voor betrokkenheid

Stap verder op participatieladder
Gemeente Brielle wil zich verder ontwikkelen op het gebied van communicatie en burgerparticipatie. Centraal staat de vraag: hoe kan Brielle haar communicatie organiseren zodat deze past bij het collegeprogramma, het nieuwe mediagebruik en de veranderende rol van de overheid? En vervolgens, hoe zorgen we ervoor dat ambtenaren communicatie als een vanzelfsprekende factor meenemen in hun werk?

Training on the job
Beaumont is gevraagd het huidige beleid te evalueren en adviseren over nieuw communicatiebeleid. Hiervoor analyseren en evalueren we de inzet, effecten en behoeften. Via deskresearch, gesprekken intern, maar ook extern met het Briels burgerpanel. Vervolgstap is het invoeren van een nieuwe werkwijze volgens Factor C, door training on the job. Over nut en noodzaak van deze aanpak, én doelmatig en accountable werken. Belangrijk onderdeel is een vernieuwde aanpak voor wijkgerichte participatie.

Meerwaarde Factor C ervaren
Door maximaal in te zetten op ‘doen’ laten we medewerkers zelf ervaren wat de meerwaarde is van werken met Factor C. Door het gezamenlijk opstellen van een stakeholdersanalyse, kernboodschappen en communicatiekalender. Zo krijgt communicatie een duidelijke plek in het beleidsproces. En groeit het besef dat communicatie iets is wat je gezamenlijk doet en uitdraagt.

Back To Top